Μονάδες Ανάκτησης Θερμότητας VAM

Για τις ανάγκες αερισμού και εξαερισμού ενός χώρου, μια ποσότητα αέρα απομακρύνεται από τον χώρο και απορρίπτεται στο περιβάλλον, ενώ μια άλλη ποσότητα φρέσκου αέρα απορροφάται από το περιβάλλον και διαχέεται στον χώρο.

Για τις ανάγκες αερισμού και εξαερισμού ενός χώρου, μια ποσότητα αέρα απομακρύνεται από τον χώρο και απορρίπτεται στο περιβάλλον, ενώ μια άλλη ποσότητα φρέσκου αέρα απορροφάται από το περιβάλλον και διαχέεται στον χώρο.
Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα είναι μία συσκευή που ανανεώνει τον αέρα ενός χώρου προκλιματίζοντάς τον, αξιοποιώντας την ενέργεια (θερμότητα) του απορριπτόμενου αέρα. Η άνακτηση της απορριπτομένης ενέργειας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός στοιχείου από αλουμινίο ή άλλου υλικού με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε βαθμό ανάκτησης της απορριπτομένης θερμότητας άνω του 70%.

Ο τρόπος κατασκευής του στοιχείου του εναλλάκτη δεν επιτρέπει την ανάμιξη του φρέσκου νωπού αέρα της εισαγωγής, με τον βρώμικο και γεμάτο οσμές αέρα της εξαγωγής.
Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτει εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα (VAM) των κορυφαίων εργοστασίων κατασκευής Carrier και Toshiba που χαρακτηρίζονται από τον μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης εναλλαγής θερμότητας, την βέλτιστη ποιότητα κατασκευής και φιλτραρίσματος του αέρα και την πλέον αθόρυβη λειτουργία.
Επίσης διαθέτουμε εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα εγχώριων εργοστασίων, άριστης κατασκευής και οικονομικού κόστους αγοράς.

VN-0H1E
Έναλλάκτης Θερμότητας Αέρα-Αέρα

Χρησιμοποιούν τον εξερχόμενο αέρα ώστε να προετοιμάσουν τον εισερχόμενο αέρα, μειώνοντας έτσι το φορτίο ψύξης – θέρμανσης και το συνολικό μέγεθος του απαιτούμενο συστήματος κλιματισμού.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Η μονάδα ανάκτησης θερμότητας (HRV) της Carrier μπορεί να ανακτήσει την απώλεια θερμικής ενέργειας μέσω του εξαερισμού και μειώνει τη διακύμανση της θερμοκρασίας χώρου που προκαλείται από τη διαδικασία εξαερισμού. χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία. Η μονάδα Carrier HRV έχει εξαιρετικά μεγάλη απόδοση ανάκτησης θερμότητας. Ο εναλλάκτης είναι κατασκευασμένος από ειδικό χαρτί επεξεργασμένο με χημική επεξεργασία, και μπορεί να πραγματοποιήσει καλύτερους ελέγχους θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Η αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής θερμοκρασίας είναι πάνω από 65% και η απόδοση ανταλλαγής ενθαλπίας μεταξύ 50-65%.

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή