Μονάδες Ανάκτησης Θερμότητας VAM

Για τις ανάγκες αερισμού και εξαερισμού ενός χώρου, μια ποσότητα αέρα απομακρύνεται από τον χώρο και απορρίπτεται στο περιβάλλον, ενώ μια άλλη ποσότητα φρέσκου αέρα απορροφάται από το περιβάλλον και διαχέεται στον χώρο.

Για τις ανάγκες αερισμού και εξαερισμού ενός χώρου, μια ποσότητα αέρα απομακρύνεται από τον χώρο και απορρίπτεται στο περιβάλλον, ενώ μια άλλη ποσότητα φρέσκου αέρα απορροφάται από το περιβάλλον και διαχέεται στον χώρο.
Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα είναι μία συσκευή που ανανεώνει τον αέρα ενός χώρου προκλιματίζοντάς τον, αξιοποιώντας την ενέργεια (θερμότητα) του απορριπτόμενου αέρα. Η άνακτηση της απορριπτομένης ενέργειας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός στοιχείου από αλουμινίο ή άλλου υλικού με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε βαθμό ανάκτησης της απορριπτομένης θερμότητας άνω του 70%.

Ο τρόπος κατασκευής του στοιχείου του εναλλάκτη δεν επιτρέπει την ανάμιξη του φρέσκου νωπού αέρα της εισαγωγής, με τον βρώμικο και γεμάτο οσμές αέρα της εξαγωγής.
Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτει εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα (VAM) των κορυφαίων εργοστασίων κατασκευής Carrier και Toshiba που χαρακτηρίζονται από τον μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης εναλλαγής θερμότητας, την βέλτιστη ποιότητα κατασκευής και φιλτραρίσματος του αέρα και την πλέον αθόρυβη λειτουργία.
Επίσης διαθέτουμε εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα εγχώριων εργοστασίων, άριστης κατασκευής και οικονομικού κόστους αγοράς.

VN-0H1E
Έναλλάκτης Θερμότητας Αέρα-Αέρα

Χρησιμοποιούν τον εξερχόμενο αέρα ώστε να προετοιμάσουν τον εισερχόμενο αέρα, μειώνοντας έτσι το φορτίο ψύξης – θέρμανσης και το συνολικό μέγεθος του απαιτούμενο συστήματος κλιματισμού.

 • 9 διαθέσιμα μοντέλα με παροχή αέρα από 150 μέχρι 2000m3/h.
 • Οι κλιματιστικές μονάδες και οι εναλλάκτες θερμότητας ελέγχονται από τον ίδιο πίνακα ελέγχου (TCC-LINK).
 • Αυτόματη μετάβαση στο πρόγραμμα αποδοτικής λειτουργίας: Οι μονάδες μεταβαίνουν αυτόματα στη λειτουργία εναλλακτών θερμότητας και εξαερισμού βάσει των καταστάσεων λειτουργίας.
 • Ψύξη – Παρέχει νωπό εξωτερικό αέρα, έτσι ώστε να μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική.
 • Το ποσοστό της αναλογίας του όγκου αέρα μεταβάλλεται έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο περιβάλλον χρήσης και την τοποθεσία.
 • Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για οριζόντιες ή και κατακόρυφες εγκαταστάσεις.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Η μονάδα ανάκτησης θερμότητας (HRV) της Carrier μπορεί να ανακτήσει την απώλεια θερμικής ενέργειας μέσω του εξαερισμού και μειώνει τη διακύμανση της θερμοκρασίας χώρου που προκαλείται από τη διαδικασία εξαερισμού. χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία. Η μονάδα Carrier HRV έχει εξαιρετικά μεγάλη απόδοση ανάκτησης θερμότητας. Ο εναλλάκτης είναι κατασκευασμένος από ειδικό χαρτί επεξεργασμένο με χημική επεξεργασία, και μπορεί να πραγματοποιήσει καλύτερους ελέγχους θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Η αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής θερμοκρασίας είναι πάνω από 65% και η απόδοση ανταλλαγής ενθαλπίας μεταξύ 50-65%.

 • Η μονάδα Carrier HRV είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας ηχομονωτικό υλικό για την εξασφάλιση της πλέον αθόρυβης λειτουργίας.
 • Με ύψος μόνο 264mm και βάρος 23kg, η μονάδα παρέχει την καλύτερη δυνατή ευκολία και δυνατότητα εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους.
 • Λειτουργία ανταλλαγής θερμότητας Όταν η ροή αέρα από τους ανεμιστήρες διέρχεται διαμέσου του εναλλάκτη θερμότητας σε διασταύρωση, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των δύο κατευθύνσεων του εναλλάκτη, επιτυγχάνεται η θερμική μετάδοση από το ένα προς το άλλο ρεύμα αέρα. Τις καλοκαιρινές μέρες, ο εξωτερικός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ψύχεται από τον εσωτερικό αέρα εξαγωγής, το χειμώνα, ο εξωτερικός αέρας χαμηλής θερμοκρασίας θερμαίνεται από τον εσωτερικό αέρα εξαγωγής. Έτσι, η ενέργεια που περιέχεται στον αέρα εξαγωγής μπορεί να ανακτηθεί και η ενεργειακή απόδοση να βελτιωθεί.
 • Λειτουργία παράκαμψης Σε ήπιες κλιματολογικές περιοχές ή εποχές, όταν η διαφορά θερμοκρασίας και υγρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού είναι μικρή, η μονάδα λειτουργεί ως συμβατική μονάδα εξαερισμού. Ο ανεμιστήρας προσαγωγής και ο ανεμιστήρας εξαγωγής λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα (Hi / mid / low / auto).
 • Λειτουργία αερισμού Είναι ένας τρόπος λειτουργίας όπως στην λειτουργία παράκαμψης, με τη διαφορά ότι η ταχύτητα ανεμιστήρα προσαγωγής αέρα στον χώρο είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα από τον χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες όπου απαιτείται μεγάλος όγκος φρέσκου αέρα.
 • Λειτουργία εξαερισμού Είναι ένας τρόπος λειτουργίας όπως στην λειτουργία παράκαμψης, με τη διαφορά ότι η ταχύτητα ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα από τον χώρο είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαγωγής αέρα στον χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες όπου πρέπει να αποβληθεί μεγάλος όγκος αέρα.
 • Αυτόματη λειτουργία Ο ελεγκτής της μονάδος επιλέγει τη λειτουργία ανταλλαγής θερμότητας ή τη λειτουργία παράκαμψης ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας.

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού για την εφαρμογή σας