Εξαρτήματα Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Η κατασκευή ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης απαιτεί για την ολοκλήρωσή της, μια σειρά από εξαρτήματα και βοηθητικά υλικά εγκατάστασης. Βαλβίδες ασφαλείας, δοχείο διαστολής, αυτόματος πληρώσεως, κυκλοφορητές, ηλεκτροβάνες, φίλτρα νερού για την προστασία της εγκατάστασης, ανόδιο, εξαεριστικά δικτύου, φίλτρο πετρελαίου, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, θερμόμετρα, μανόμετρα, υδροστάτες, θερμοστάτες χώρου, πίνακας αυτονομίας, βάνες – διακόπτες, βαλβίδες αντεπιστροφής, συλλεκτοδιανομείς, αποτελούν τον κύριο εξοπλισμό των δικτύων κεντρικής θέρμανσης.

Βαλβίδες ασφαλείας

Στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης για να ασφαλίσουμε το σύστημα από υπερβολική πίεση λειτουργίας (συνήθως μεγαλύτερη από 3,0 Atm) τοποθετούμε τη βαλβίδα ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο του λέβητα ή ακριβώς στην έξοδο προσαγωγής του λέβητα.
Απαγορεύεται να τοποθετείται βάνα – διακόπτης πριν την βαλβίδα (ή στην περίπτωση που τοποθετούμε διακόπτη για λόγους πρακτικότητας στην περίπτωση αντικατάστασης της βαλβίδας) αυτός πρέπει να είναι οπωσδήποτε χωρίς την λαβή. Από το στόμιο εξόδου της βαλβίδας ασφαλείας και με την ίδια διάμετρο συνδέουμε ένα σωλήνα μήκους το πολύ 2m που λέγεται σωλήνας έκφυσης. Ο σωλήνας αυτός καταλήγει στην αποχέτευση χωρίς να κινδυνεύουν άνθρωποι από το ζεστό νερό που θα εκτοξευθεί σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η βαλβίδα.
Πρέπει να ελέγχεται η σωστή λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας συχνά. Ο πιο συνηθισμένος τύπος βαλβίδας ασφαλείας είναι η «τύπου μεμβράνης» με πίεση έκφυσης 3 bar. Το μέγεθος της βαλβίδας ασφαλείας καθορίζεται από τη θερμική ισχύ του λέβητα όπως φαίνεται παρακάτω.

Στόμιο βαλβίδας σε ίντσες Ισχύς λέβητα για πίεση ασφαλείας 3 bar [kcal/h]
½"
¾"
1"
1 ¼"
1 ½"
2"
45.000
85.000
180.000
300.000
500.000
750.000

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει λέβητα ξύλου, ή υδραυλική σόμπα ξύλου – καλοριφέρ ή υδραυλικό τζάκι ξύλου – καλοριφέρ, πρέπει οπωσδήποτε πέρα από την βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως να τοποθετείται στο ίδιο σημείο και μία βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως – θερμοκρασίας. Η βαλβίδα ασφαλείας πιέσεως – θερμοκρασίας ενεργοποιείται αφενός όταν η πίεση στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης υπερβεί τις 3,0 Atm, αφετέρου ενεργοποιείται επίσης όταν η θερμοκρασία του νερού στον λέβητα υπερβεί τους 95ο C. Έτσι προστατεύει τον λέβητα από την υπερθέρμανση του νερού, κάτι που στις περιπτώσεις λεβήτων – θερμαστρών και τζακιών ξύλου δεν είναι ασυνήθιστο.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής, Brass Form, Far, Icma, CherBross, Watts, διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα τιμών.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τις βαλβίδες ασφαλείας.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τις βαλβίδες ασφαλείας.

Δοχεία διαστολής θέρμανσης

Το νερό της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, υπόκειται σε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, όταν τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας η εγκατάσταση. Σε κρύα εγκατάσταση, το νερό έχει θερμοκρασία περίπου 20oC ενώ όταν θερμανθεί, αποκτά θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 90οC.
Το νερό σε μια εγκατάσταση θέρμανσης όταν θερμαίνεται διαστέλλεται, και όταν κρυώνει συστέλλεται. Όταν το νερό διαστέλλεται, αυξάνεται ο όγκος του. Σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης όπου έχουμε μια «κλειστή» εγκατάσταση και η οποία έχει σταθερό όγκο (νερό στις σωληνώσεις, τον λέβητα και τα σώματα), τότε το νερό δεν μπορεί να διασταλεί διότι δεν έχει χώρο να το κάνει, και αντί να αυξάνεται ο όγκος του, αυξάνεται η πίεση του, ένα φαινόμενο αντίστοιχο με την χύτρα ταχύτητας. Όταν η πίεση ανέβει πέρα από κάποιο όριο, ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας της εγκατάστασης και αφαιρείται από την εγκατάσταση νερό. Για να διατηρηθεί η πίεση στο σύστημα σταθερή θα πρέπει να δοθεί στο νερό ο επιπλέον «χώρος» που απαιτείται για την διαστολή του και αυτό εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση του αντίστοιχου δοχείου διαστολής.
Τα δοχεία διαστολής θέρμανσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα «κλειστά» δοχεία διαστολής που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό επιλογής σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και τα «ανοικτά» δοχεία διαστολής που πλέον επιλέγονται σε μερικές από τις περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης με λέβητα ξύλου, ή υδραυλική σόμπα ξύλου – καλοριφέρ ή υδραυλικό τζάκι ξύλου – καλοριφέρ.

Τα «κλειστά» δοχεία διαστολής, είναι μεταλλικά δοχεία, που διαιρούνται σε δύο όγκους έναν κλειστό γεμάτο με αέρα και έναν ανοικτό που τους διαχωρίζει μια ελαστική μεμβράνη.

Σε κατάσταση ηρεμίας (σχήμα α), η πίεση του αέρα στο κλειστό διαμέρισμα του δοχείου, πιέζει τη μεμβράνη στα τοιχώματα του δοχείου και το δοχείο είναι γεμάτο με αέρα.

Μετά την πλήρωση του δικτύου με νερό (b), η πίεση του νερού πιέζει τη μεμβράνη και γεμίζει μέρος του δοχείου με νερό, μέχρι να εξισορροπηθούν οι πιέσεις νερού και αέρα.

Όταν το νερό της εγκατάστασης θερμανθεί (c), τείνει να διασταλεί, και πιέζει τη μεμβράνη ακόμα περισσότερο προς τη μεριά του αέρα, αυξάνοντας έτσι τον όγκο του νερού στο δοχείο, και άρα το συνολικό όγκο του νερού στο σύστημα.

Με τον τρόπο αυτόν η πίεση του δικτύου διατηρείται σχεδόν σταθερή, και η συστολοδιατολή του νερού παραλαμβάνεται στο δοχείο διαστολής.

Το δοχείο διαστολής είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης, και πιθανή βλάβη του, οδηγεί αμέσως σε αυξημένες πιέσεις στο δίκτυο κατά τη θέρμανση του νερού, με αποτέλεσμα να εκτονώνει η βαλβίδα ασφαλείας της εγκατάστασης.

Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στην επιλογή του αντίστοιχου δοχείου διαστολής με βάση το ύψος της εγκατάστασης και την θερμική ισχύς των σωμάτων (ο πίνακας επιλογής σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά την μηχανολογική μελέτη υπολογισμού του δοχείου διαστολής).

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής, Reflex, Aquasystem, Zilmet, διαθέτει δοχεία διαστολής άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα τιμών.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τα δοχεία διαστολής θέρμανσης

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τα δοχεία διαστολής θέρμανσης.

Το «ανοικτό» δοχείο διαστολής είναι μία δεξαμενή από ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα ή ακόμα και ένα πλαστικό δοχείο, που τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης συνήθως στο δώμα του κτιρίου. Το δοχείο είναι πάντα γεμάτο με νερό, και περιλαμβάνει ένα φλοτέρ συνδεδεμένο με μια παροχή νερού ύδρευσης στο δώμα. Στο κάτω μέρος της δοχείου καταλήγει η σωλήνα πλήρωσης της εγκατάστασης, που κατεβαίνει κατακόρυφα μέχρι το λεβητοστάσιο και συνδέεται στη σωλήνα της επιστροφής του λέβητα. Η σωστή εγκατάσταση του ανοικτού δοχείου επιβάλλει την κατασκευή και δεύτερης σωλήνας, της σωλήνας εκτόνωσης, που ξεκινά ακριβώς στην έξοδο προσαγωγής του λέβητα και λειτουργεί ως ασφαλιστικό, εκτόνωση πίεσης, και εξαέρωση. Τα «ανοικτά» δοχεία διαστολής έχουν το μειονέκτημα του παγώματος σε περιπτώσεις πολύ χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, της αισθητικής διότι η τοποθέτηση του δοχείου σε ένα υψηλό σημείο του κτιρίου και των σωληνώσεων που οδεύουν από το λεβητοστάσιο έως το δοχείου και σε πολλές περιπτώσεις τοποθετούνται εξωτερικά του κτιρίου και της εξάτμισης του νερού που συμβαίνει στα «ανοικτά» δοχεία διαστολής με αποτέλεσμα την συμπλήρωση του νερού της εγκατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα με φρέσκο νερό.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τα ανοικτά δοχεία διαστολής θέρμανσης.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τα ανοικτά δοχεία διαστολής θέρμανσης.

Αυτόματος πληρώσεως

Για το γέμισμα με νερό μιας εγκατάστασης θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής, χρησιμοποιούμε τον αυτόματο πληρώσεως.

Ο αυτόματος πληρώσεως είναι ένα εξάρτημα που επιτρέπει στο νερό να περάσει από την πλευρά υψηλής πίεσης (δίκτυο ύδρευσης) στην πλευρά χαμηλής πίεσης (δίκτυο θέρμανσης) μέχρι η πλευρά χαμηλής πίεσης να φτάσει το όριο που έχουμε ρυθμίσει εμείς στον αυτόματο πληρώσεως.

Αποστολή επίσης του αυτόματου πλήρωσης είναι να συμπληρώνει νερό στην εγκατάσταση, διατηρώντας σταθερή την αρχική πίεση του συστήματος. Οι απώλειες νερού σε μια εγκατάσταση θέρμανσης οφείλονται στην εξαέρωση, σε τυχόν απώλειες στις υδραυλικές συνδέσεις και στην εξάτµιση του νερού λόγω υπερθέρµανσης .

Ο αυτόματος πλήρωσης τοποθετείται στην εγκατάσταση σε συνδυασμό με μια βαλβίδα αντεπιστροφής που εμποδίζει το νερό (που εισήλθε μέσω του πληρώσεως στην εγκατάσταση, να επιστρέψει στο δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση διακοπής της ύδρευσης. Οι σημερινοί αυτόματοι πληρώσεως διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Όμως και σήμερα, για λόγους ασφάλειας εξακολουθούμε συνήθως να εγκαθιστούμε βαλβίδα αντεπιστροφής μαζί με τον αυτόματο πληρώσεως.

Ο αυτόματος πλήρωσης συνδέεται στο σύστημα θέρμανσης, στην κεντρική σωλήνωση επιστροφής, σε σημείο που η ένδειξη του μανομέτρου να είναι εμφανής και ο πληρωτής να ελέγχεται εύκολα. Πριν και μετά τον αυτόματο πλήρωσης θα πρέπει να τοποθετούνται βάνες απομόνωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του πληρωτή για έλεγχο ή αντικατάσταση χωρίς να χρειάζεται να αδειάζει το δίκτυο.

Η ρύθμιση του αυτομάτου πλήρωσης γίνεται σε πίεση μεγαλύτερη του στατικού ύψους της εγκατάστασης ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο. Για το σκοπό αυτό, ρυθμίζουμε τον πληρώσεως σε πίεση ίση με τη στατική της εγκατάστασης + 0.5bar. (Αν π.χ. έχουμε μια εγκατάσταση με 10μέτρα ύψος, τότε η πίεση του πληρωτή θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 1bar (=10m) + 0.5bar = 1.5bar)

Να τονίσουμε επίσης ότι στις περιπτώσεις που έχουμε λέβητα ξύλου, υδραυλική σόμπα ξύλου – καλοριφέρ, υδραυλικό τζάκι ξύλου – καλοριφέρ, όπου χρησιμοποιούμε θερμική βαλβίδα υπερθέρμανσης, μπορούμε αντί του αυτομάτου πλήρωσης να εγκαταστήσουμε μειωτή πιέσεως με μανόμετρο, ο οποίος στην περίπτωση που η θερμική βαλβίδα εκτονώσει λόγω υπερθέρμανσης του λέβητα, ο μειωτής πιέσεως έχει τη δυνατότητα γρήγορης πλήρωσης της εγκατάστασης, σε αντίθεση με τον αυτόματο πλήρωσης όπου η ροή νερού μέσα από αυτόν γίνεται πιο αργά. Έτσι με τον μειωτή πιέσεως επιτυγχάνουμε γρήγορη υδρόψυξη του λέβητα στην περίπτωση υπερθέρμανσης. Επίσης ο μειωτής πιέσεως είναι λιγότερο ευάλωτος στα άλατα του νερού, σε σχέση με τον αυτόματο πλήρωσης, με αποτέλεσμα η περίπτωση να μην λειτουργήσει ο μειωτής πιέσεως στην περίπτωση υπερθέρμανσης του λέβητα, να είναι μικρότερη σε σχέση με τον αυτόματο πλήρωσης. Στην περίπτωση τοποθέτησης μειωτή πιέσεως για την πλήρωση ενός λέβητα ξύλου, η πίεση του θα ρυθμιστεί όπως θα ρυθμίζαμε και τον αυτόματο πληρώσεως.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής, Brass Form, Far, Icma, CherBross, διαθέτει αυτόματους πληρώσεως και μειωτές πιέσεως άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα τιμών.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τους αυτόματους πληρώσεως.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τους αυτόματους πληρώσεως.

Κυκλοφορητής

Για να μπορεί το ζεστό νερό του λέβητα να φθάσει μέχρι τα θερμαντικά σώματα πρέπει να κυκλοφορήσει στο δίκτυο σωληνώσεων. Για τον σκοπό αυτό εγκαθίστανται οι κυκλοφορητές.
Οι κυκλοφορητές είναι ηλεκτροκινητικές αντλίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού στα συστήματα θέρμανσης.
Οι κυκλοφορητές αναλαμβάνουν τη μεταφορά του νερού από τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα με συγκεκριμένη παροχή και υπερνικώντας τις αντιστάσεις του δικτύου με σκοπό το ζεστό νερό να φθάνει γρήγορα στα θερμαντικά σώματα και αυτά με τη σειρά τους να αποδώσουν την θερμότητα στο χώρο.
Οι κυκλοφορητές χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, σε ηλιακά κυκλώματα αλλά και σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.
Στην αγορά υπάρχουν συμβατικοί κυκλοφορητές σταθερών στροφών τριών ταχυτήτων, αλλά σήμερα αφενός για λόγους νομοθεσίας και αφετέρου για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές inverter.
Ο κυκλοφορητής inverter σε σχέση με τον αντίστοιχο συμβατικό κυκλοφορητή καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, διότι ο κυκλοφορητής inverter αυξομειώνει την ταχύτητά του αυτόματα με την αλλαγή ζήτησης της εγκατάστασης. Έτσι για παράδειγμα κάθε φορά που μία από τις ηλεκτροβάνες της εγκατάστασης κλείνει ο κυκλοφορητής μειώνει την ταχύτητά του εξασφαλίζοντας ομαλή ροή του νερού στην εγκατάσταση και σημαντικά μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση. Ακόμα και στις περιπτώσεις που μια εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει ηλεκτροβάνες, η ηλεκτρική κατανάλωση του ηλεκτρονικού κυκλοφορητή είναι σημαντικά μικρότερη από του αντίστοιχου συμβατικού.
Με τον ηλεκτρονικό κυκλοφορητή επιτυγχάνουμε επίσης απόληψη των ενοχλητικών θορύβων ροής σε μια εγκατάσταση και τέλεια εξισορρόπηση παροχής και πίεσης στο σύστημά μας.
Να τονίσουμε ότι ειδικά στην περίπτωση που η εγκατάστασή μας περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κυκλοφορητή inverter, είτε εγκατεστημένο εξωτερικά στο δίκτυο των σωληνώσεων, είτε περιλαμβάνεται εσωτερικά σε κάποια συσκευή (λέβητας, αντλία θερμότητας κλπ), πρέπει οπωσδήποτε για την ομαλή λειτουργία του αλλά και για την προστασία του από γρήγορη φθορά, να εγκαταστήσουμε ένα μαγνητικό φίλτρο, διότι οι inverter κυκλοφορητές λόγο του μαγνητικού τους πεδίου, γεμίζουν πολύ γρήγορα με ρινίσματα και κάθε είδους επικαθίσεις της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.
Η επιλογή του κυκλοφορητή που θα εγκαταστήσουμε στο σύστημά μας, έχει να κάνει με την παροχή και το μανομετρικό ύψος του συστήματος.
Η σωστή επιλογή του κυκλοφορητή σε ένα σύστημα έχει μεγάλη σημασία για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – Παλιογιάννης, με τους κατάλληλα καταρτισμένους Μηχανολόγους που διαθέτει και σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο όπως Grundfos, Wilo και Biral, είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον κατάλληλο κυκλοφορητή για την εγκατάσταση σας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τους κυκλοφορητές.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τους κυκλοφορητές.

Ηλεκτροβάνες

Οι ηλεκτροβάνες χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έλεγχος τις διέλευσης του νερού. Επί το πλείστον χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης ,όπου γίνεται με την χρήση της ηλεκτροβάνας επιτυγχάνεται η αυτονομία θέρμανσης διαμερισμάτων. Οι ηλεκτροβάνα δέχεται εντολή από τον αντίστοιχο θερμοστάτη χώρου για να ανοίξει και να επιτρέψει την ροή του ζεστού νερού στο διαμέρισμα και αντίστοιχα για να κλείσει όταν πλέον ο θερμοστάτης χώρου αντιληφθεί την θέρμανση του διαμερίσματος.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής, Brass Form, Honeywell, Cim, Jes, διαθέτει ηλεκτροβάνες άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα τιμών.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τις ηλεκτροβάνες

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τις ηλεκτροβάνες.

Ανόδιο

Το ανόδιο είναι ένα εξάρτημα σε μορφή σταυρού το οποίο εσωτερικά περιέχει μια ράβδο μαγνησίου που αποτελεί την καθοδική προστασία του συστήματος από ηλεκτρόλυση . Είναι μία μέθοδος προστασίας για την διάβρωση των μετάλλων τα οποία έρχονται σε επαφή με διαβρωτικά υλικά (δηλαδή το νερό της εγκατάστασης). Η καθοδική προστασία επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλου υλικού, του ανοδίου, το οποίο διαβρώνεται στην θέση των προστατευομένων μετάλλων. Η χρησιμοποίηση του ανοδίου μαγνησίου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος προστασίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ηλιακών συστημάτων.
Το φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης.
Ηλεκτρόλυση ονοµάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο δύο διαφορετικά µέταλλα έρχονται σε επαφή µε το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), µε αποτέλεσµα να µετακινείται µάζα από το ηλεκτροθετικότερο µέταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος).
Το πιο ηλεκτροθετικό από τα δύο µέταλλα διαβρώνεται σταδιακά. Όταν το µέταλλο αυτό είναι το υλικό κατασκευής τµήµατος µίας υδραυλικής εγκατάστασης (π.χ. σίδηρος), τότε το τµήµα αυτό αργά ή γρήγορα θα εξασθενήσει τόσο ώστε να αρχίσουν οι διαρροές λόγω τρυπήµατος ή λόγω αδυνατίσµατος σε σηµεία σύνδεσης. Στην περίπτωση µίας υδραυλικής εγκατάστασης το διακινούµενο υγρό (νερό) παίζει το ρόλο του ηλεκτρολύτη.
Καθοδική προστασία είναι η μέθοδος αποφυγής της ηλεκτρόλυσης.
Πραγματοποιείται μέσω «θυσιαζόμενης» ανόδου, με την οποία διάφορα δραστικά μέταλλα τοποθετούνται στο ίδιο ηλεκτρολυτικό περιβάλλον.
Τα κυριότερα δραστικά μέταλλα, που αποκαλούνται ανόδια, είναι ο ψευδάργυρος , το αλουμίνιο και το μαγνήσιο.
Τα ανόδια θυσιάζονται αποβάλλοντας την μάζα τους σε μορφή ιόντων, τα οποία μεταφέρονται προς τη λιγότερο δραστική μεταλλική μάζα.
Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στους θερμοσίφωνες είναι σύνηθες να τοποθετούνται ράβδοι μαγνησίου εντός των σωληνώσεων και των boilers όπου κυκλοφορεί νερό.
Αυτή είναι η πιο σύνηθες μέθοδος αλλά με πολλά μειονεκτήματα:

  • Αφήνει κατάλοιπα υλών της θυσιαζομένης ανόδου, τα οποία διαχέονται στις σωληνώσεις προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα παρεμβαλλόμενα εξαρτήματα (ειδικά στους κυκλοφορητές).
  • Τα κατάλοιπα ρυπαίνουν το νερό γι’αυτό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε σωληνώσεις πόσιμου νερού.
  • Η ένταση της απόδοσης της καθοδικής προστασίας δεν είναι όμοια καθ’ όλη τη διάρκειά τους αλλά φθίνουσα λόγω της προοδευτικής μείωσης της μάζας του μαγνησίου.

Για το λόγο αυτό σήμερα εφαρμόζονται σύγχρονες συσκευές ανοδικής προστασίας, η λειτουργία των οποίων δεν βασίζονται στην εμβαπτιζόμενη στο νερό ράβδο μαγνησίου (μέθοδος η οποία σημειώνουμε ότι απαγορεύεται σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού) αλλά συνδέονται εξωτερικά στο δίκτυο της εγκατάστασης, προσφέροντας προστασία για πολύ περισσότερα χρόνια χωρίς να έχουν κανένα από τα παραπάνω μειονεκτήματα τον κοινών ανοδίων.

Η Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις εταιρίες Promag, StopCor, CherBross διαθέτει συσκευές και ανταλλακτικά προστασίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και ηλιακών, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και boilers, άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τις συσκευές ανοδίου

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τα ανόδια .

Εξαεριστικά δικτύου

Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακών συστημάτων ένα σύνηθες φαινόμενο είναι η συσσώρευση αέρα σε διάφορα σημεία του συστήματος (θερμαντικά σώματα, σωληνώσεις κλπ).
Ο αέρας συσσωρεύεται και εγκλωβίζεται στην εγκατάσταση αφενός όταν πραγματοποιούμε την αρχική πλήρωση – γέμισμα της εγκατάστασης με νερό και αφετέρου κατά την λειτουργία του συστήματος όταν μπορεί να μειώνεται η πίεση του νερού στην εγκατάσταση και έτσι ο αέρας που βρίσκεται διαλυμένος στο νερό συσσωρεύεται με τη μορφή φυσαλίδων.
Μία σειρά από σημαντικά μειονεκτήματα και αρνητικές επιπτώσεις δημιουργούνται από την ύπαρξη αέρα στο σύστημα μας.
• Ο αέρας περιέχει οξυγόνο, το οποίο αντιδρά με τα σιδερένια υλικά της εγκατάστασης (π.χ θερμαντικά σώματα) και τα σκουριάζει.
• Εμποδίζει την κυκλοφορία του νερού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση του συστήματος ή ακόμα και να δημιουργούνται ανενεργά θερμαντικά σώματα και κυκλώματα της εγκατάστασης.
Ο αέρας που βρίσκεται στην εγκατάσταση είναι ελαφρύτερος από το νερό και συσσωρεύεται στα υψηλότερα σημεία των κυκλωμάτων. Σε αυτά τα σημεία τοποθετούνται αυτόματα εξαεριστικά, με την λειτουργία των οποίων επιτυγχάνεται η αυτόματη εξαγωγή του αέρα από την εγκατάσταση.
Επίσης άλλα σημεία εγκατάστασης των αυτόματων εξαεριστικών σε ένα σύστημα είναι στην συσκευή κεντρικής θέρμανσης (λέβητας, αντλία θερμότητας), στα boiler παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, στους συλλέκτες – διανομείς της εγκατάστασης, στα μαγνητικά φίλτρα και τους διαχωριστές αέρος που τυχόν συμπεριλαμβάνει η εγκατάσταση, στα δοχεία αδρανείας και τις υδραυλικές γέφυρες.
Τα αυτόματα εξαεριστικά είναι συσκευές που στο εσωτερικό τους διαθέτουν έναν πλωτήρα (φλοτέρ). Ο αέρας εισέρχεται στο εσωτερικό του εξαεριστικού με αποτέλεσμα να κατεβαίνει η στάθμη του νερού με το οποίο είχε αρχικά γεμίσει το εξαεριστικό και έτσι το φλοτέρ ελευθερώνει την οπή εξαέρωσης της συσκευής και ο συσσωρευμένος αέρας οδηγείται πλέον εκτός της εγκατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις κατασκευαστών, τα εξαεριστικά διαθέτουν και χειροκίνητη βαλβίδα ενεργοποίησης σε περίπτωση που κολλήσουν.
Κατά την τοποθέτηση των εξαεριστικών στην εγκατάσταση, ανάμεσα στη σωλήνα και στο εξαεριστικό τοποθετείται η βαλβίδα του εξαεριστικού ή ένας διακόπτης. Η βαλβίδα εξαεριστικού διακόπτει αυτόματα τη ροή νερού σε περίπτωση που χρειαστεί να ξεβιδώσουμε το εξαεριστικό από το δίκτυο. Το ίδιο επιτυγχάνεται αντίστοιχα κλείνοντας χειροκίνητα το διακόπτη. Η τοποθέτησης της βαλβίδας ή του διακόπτη πριν το αυτόματο εξαεριστικό κρίνεται απαραίτητο, διότι τα αυτόματα εξαεριστικά είναι ευάλωτα από τις ακαθαρσίες και τα άλατα του νερού της εγκατάστασης ή ακόμα και από συνεχώς υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να τα καταπονούν και σαν εξαρτήματα θεωρούνται αναλώσιμα. Έτσι η αντικατάστασή τους πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη.
Αυτόματα εξαεριστικά δικτύου διατίθενται σε ίσια ή γωνιακά και διαμέτρους 3/8΄΄, 1/2΄΄, 3/4΄΄ και 1΄΄
Να τονίσουμε επίσης ότι στις περιπτώσεις ηλιακών συστημάτων τοποθετούνται τα αντίστοιχα αυτόματα εξαεριστικά αντοχής σε υψηλότερες θερμοκρασίες νερού.
Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις εταιρίες BrassForm, Giacomini, Far, CherBross διαθέτει αυτόματα εξαεριστικά δικτύου εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και ηλιακών συστημάτων, άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας σε μεγάλη γκάμα.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τα αυτόματα εξαεριστικά δικτύου

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τα αυτόματα εξαεριστικά .

Φίλτρα πετρελαίου καυστήρα

Το φίλτρο πετρελαίου τοποθετείται στην σωλήνα που τροφοδοτεί με πετρέλαιο τον καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου.
Το φίλτρο πετρελαίου καυστήρα αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα της εγκατάστασης και προστατεύει τον καυστήρα του συστήματος από τυχόν ακαθαρσίες που μπορεί να περιέχονται στη δεξαμενή του πετρελαίου. Τα φίλτρα πετρελαίου καυστήρα στο εσωτερικό τους διαθέτουν συνήθως μεταλλική σήτα ενώ από κάποιες εταιρίες διατίθενται και με ανοξείδωτη ή και πλαστική γόμωση.
Τα φίλτρα πετρελαίου καυστήρα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά ανά την ετήσια συντήρηση του καυστήρα ή ακόμα και σε πιο τακτά διαστήματα.
Φίλτρα πετρελαίου καυστήρα με νεροπαγίδα είναι τα φίλτρα που πέρα από τις ακαθαρσίες κατακρατούν και πιθανή ποσότητα νερού που μπορεί να περιέχεται στο πετρέλαιο, προστατεύοντας τον καυστήρα από δυσάρεστες βλάβες.
Τέλος στην αγορά υπάρχουν και θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου καυστήρα, τα οποία διαθέτουν στο εσωτερικό της συσκευής ηλεκτρική αντίσταση και έτσι επιτυγχάνουν προθέρμανση του πετρελαίου πριν αυτό οδηγηθεί στον καυστήρα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία και υψηλή απόδοση του καυστήρα ακόμα και σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή ακόμα και στις περιπτώσεις που η δεξαμενή του πετρελαίου βρίσκεται εξωτερικά του λεβητοστασίου.
Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις εταιρίες Fag, Watts, Pintossi, διαθέτει φίλτρα πετρελαίου, σε μεγάλη γκάμα και άριστη ποιότητα.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τα φίλτρα πετρελαίου καυστήρα.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τα φίλτρα πετρελαίου καυστήρα .

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου, είναι μια δίοδος βαλβίδα η οποία συνοδεύεται στην κατασκευή της από ένα ηλεκτρομαγνητικό πηνίο. Όταν το πηνίο της βαλβίδας ενεργοποιείται, μαγνητίζει τον άξονα της βαλβίδας, ανοίγοντας την βαλβίδα και επιτρέποντας έτσι τη ροή του πετρελαίου από την δεξαμενή προς τον καυστήρα. Αντιθέτως όταν το πηνίο της βαλβίδας απενεργοποιείται κλείνει την ροή του πετρελαίου. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου εγκαθίστανται στην σωλήνα παροχής πετρελαίου από τη δεξαμενή προς τον καυστήρα και σκοπός της είναι αφενός η πυρασφάλεια του λεβητοστασίου, διότι σε περίπτωση φωτιάς στο λεβητοστάσιο θα επέλθει διακοπή ρεύματος στη βαλβίδα (π.χ λειώνοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος της βαλβίδας και έτσι διακόπτεται η ροή πετρελαίου) και αφετέρου η προστασία του καυστήρα σε περίπτωση που κάποιο από τα σπιράλ τροφοδοσίας ή επιστροφής πετρελαίου του καυστήρα παρουσιάζει διαρροή, διότι σε αυτή την περίπτωση που η αντλία πετρελαίου του καυστήρα αναρροφά αέρα και άρα η λειτουργία του καυστήρα θα διακοπεί, ταυτόχρονα ο εγκέφαλος του καυστήρα θα διακόψει την εντολή προς την μαγνητική πετρελαίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή πετρελαίου και η απώλεια του από τη διαρροή. Για τον παραπάνω λόγω, σωστό είναι η εντολή λειτουργίας τη μαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου, να δίνεται από την επαφή της φίσας του καυστήρα που σε κανονική λειτουργία δίνει ρεύμα στην μαγνητική ενώ σε περίπτωση μπλοκαρίσματος διακόπτει την επαφή.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις εταιρίες CEME και PARKER, διαθέτει ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου, άριστης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου.

Μεταφερθείτε στο e-shop για να δείτε τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου .

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή