Θερμοστάτες χώρου

Ο θερμοστάτης χώρου είναι μια συσκευή με την οποία ελέγχουμε και ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο που βρίσκεται τοποθετημένος ο θερμοστάτης, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχει την λειτουργία μιας συσκευής ή ενός συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.
Ο θερμοστάτης χώρου αποτελείται από τον μηχανισμό ανίχνευσης της θερμοκρασίας, δηλαδή το θερμόμετρο, έναν μηχανισμό με τον οποίο ο χρήστης ορίζει την επιθυμητή θερμοκρασία και τέλος από έναν μηχανισμό ο οποίος ελέγχει και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αντίστοιχα την συσκευή ή το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
Ο μηχανισμός που διαθέτει ο θερμοστάτης χώρου για τον έλεγχο της συσκευής θέρμανσης ή ψύξης μπορεί να είναι μηχανικός (διμεταλλικό έλασμα) ή ηλεκτρονικός.
Έτσι όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από την επιθυμητή και το σύστημα μας είναι σε λειτουργία θέρμανσης, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο σύστημα να ενεργοποιήσει την λειτουργία του μέχρι ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που ορίσαμε στον θερμοστάτη. Αντιθέτως και εφόσον ο θερμοστάτης μας ελέγχει και την ψύξη του χώρου, τότε εφόσον η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ορίσαμε στον θερμοστάτη, αυτός δίνει εντολή να ενεργοποιηθεί το σύστημα ψύξης μέχρις ότου η θερμοκρασία του χώρου ελαττωθεί στην επιθυμητή τιμή που ορίσαμε στον θερμοστάτη.
Οι θερμοστάτες χώρου που χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου και τον έλεγχο συσκευών ή συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, διαχωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Διμεταλλικοί θερμοστάτες χώρου

Οι μηχανικοί – διμεταλλικοί θερμοστάτες ελέγχουν την θερμοκρασία του χώρου μας με τη βοήθεια ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει διμεταλλικό έλασμα (δύο ενωμένα μέταλλα που έχουν διαφορετική μεταξύ τους συμπεριφορά όταν θερμαίνονται ή ψύχονται). Έτσι ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα θέρμανσης όταν το διμεταλλικό έλασμα παρουσιάσει κάμψη λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας του χώρου από την επιθυμητή τιμή. Ένα μεγάλο μειονέκτημα των μηχανικών – διμεταλλικών θερμοστατών είναι ότι για να πραγματοποιηθεί η κάμψη του διμεταλλικού ελάσματος, η μεταβολή της θερμοκρασίας χώρου πρέπει να είναι σημαντική (έως και 3oC), το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση στην λειτουργία του θερμοστάτη. Οι μηχανικοί – διμεταλλικοί θερμοστάτες δεν διαθέτουν ψηφιακή οθόνη, ενώ υπάρχουν και σε μοντέλα με επιπλέον πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου

Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου αποτελούνται από αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας, ώστε να ελέγχουν με μεγάλη ακρίβεια την θερμοκρασία του χώρου και αντιστοίχως την λειτουργία της συσκευής ή του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης. Έτσι ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, αντιλαμβάνεται την μεταβολή της θερμοκρασίας χώρου με σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια (της τάξης του 0,5oC) από τους μηχανικούς – διμεταλλικούς θερμοστάτες με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν τη μεγάλη απόκλιση της πραγματικής από την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου και επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικότερες συνθήκες άνεσης του χώρου μας. Διατίθενται σε μοντέλα με ή χωρίς ψηφιακή οθόνη καθώς επίσης με ή χωρίς την δυνατότητα επιπλέον εντολής για έλεγχο boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου με λειτουργία On/Off

Οι on/off θερμοστάτες χώρου ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν αντιστοίχως την λειτουργία της συσκευής ή του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης κάθε φορά που αντιλαμβάνονται ότι ο χώρος μας εν έχει την επιθυμητή θερμοκρασία που ορίσαμε στον θερμοστάτη χώρου. Αφενός λοιπόν η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος εξαρτάται από το πόσο γρήγορα αντιλαμβάνεται ο θερμοστάτης τη μεταβολή τη θερμοκρασία στον χώρο μας και αφετέρου γίνεται αντιληπτό ότι η on/off λειτουργία του θερμοστάτη πολλές φορές οδηγεί σε διαδοχικές εκκινήσεις και σταματήματα της λειτουργίας του συστήματος ή της συσκευής, ανά τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Θερμοστάτες χώρου με λειτουργία PID (Proportional Integral Derivative)

Πρόκειται για ηλεκτρονικούς θερμοστάτες χώρου με ψηφιακή οθόνη, μεγάλης ακρίβειας στην λειτουργία τους οι οποίοι διαθέτουν στην συσκευή τους έναν ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή, σκοπός του οποίου είναι να ελέγχει συνεχώς και να συγκρίνει την απόκλιση της πραγματικής θερμοκρασίας χώρου με την επιθυμητή που έχουμε ορίσει στον θερμοστάτη, να καταγράφει συνεχώς πόσο γρήγορα ή αργά, αυξάνεται ή μειώνεται η πραγματική θερμοκρασία στον χώρο μας σε σχέση πάντα με την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας που ορίσαμε και έτσι να μπορεί να προβλέπει και να ελέγχει τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο χώρος μας ανάμεσα στην πραγματική και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Έτσι μέσω του λογισμικού που περιγράψαμε παραπάνω, οι θερμοστάτες χώρου με λειτουργία PID, μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τον χρόνο που χρειάζεται το σύστημα μας ώστε να εξισώσει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου μας με την τιμή της επιθυμητής που έχουμε ορίσει στον θερμοστάτη, καθώς επίσης ποια είναι η «τάση θερμοχωρητικότητας» του χώρου μας. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ορίσει επιθυμητή θερμοκρασία στον θερμοστάτη χώρου μας 22ο C και ο θερμοστάτης ελέγχει την λειτουργία ενός λέβητα. Αν ο θερμοστάτης είναι μηχανικός – διμεταλλικός, όταν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί στους περίπου 20ο C (ανάλογα με την απόκλιση και την παλαιότητα του θερμοστάτη) τότε αυτός θα ενεργοποιήσει την λειτουργία του λέβητα. Όταν ο θερμοστάτης αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου έγινε ίση με 22ο C (πάλι στην περίπτωση του μηχανικού θερμοστάτη, με κάποια σημαντική απόκλιση), θα σταματήσει την λειτουργία του λέβητα. Αντίστοιχα ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου με λειτουργία On/Off, όταν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί στους 21ο C (πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τους μηχανικούς θερμοστάτες) θα ενεργοποιήσει την λειτουργία του λέβητα, ενώ όταν αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία του χώρου έγινε ίση με 22ο C (με απόκλιση 0,5 έως 1,0 ο C), θα σταματήσει την λειτουργία του λέβητα. Όπως αναφέραμε ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας On/Off των θερμοστατών (μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί) πολλές φορές οδηγεί σε διαδοχικές εκκινήσεις και σταματήματα της λειτουργίας του συστήματος ή της συσκευής, ανά τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα.

Στην περίπτωση όπου στον χώρο μας έχουμε τοποθετήσει έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου με λειτουργία PID, ο οποίος όπως αναφέραμε, μέσω του λογισμικού του ελέγχει συνεχώς τόσο την συμπεριφορά του συστήματος θέρμανσης, όσο και του ίδιου του χώρου, αυτός αναγνωρίζει κάθε στιγμή τον χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και πόσο γρήγορα ή αργά μεταβάλλεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω η θερμοκρασία του χώρου μας όταν σταματήσει η λειτουργία του λέβητα. Έτσι όταν για παράδειγμα ο PiD θερμοστάτης αντιληφθεί ότι μόλις ο θερμοστάτης φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία των 22ο C, μέσα σε 5 λεπτά η θερμοκρασία πέσει στους 21,5ο C, τότε ο θερμοστάτης δεν σταματά τη λειτουργία του λέβητα στους 22ο C που έχουμε ορίσει ως επιθυμητή, αλλά στους 23ο C ώστε εφόσον στον χώρος μας μειώνεται η θερμοκρασία ανά 5 λεπτά κατά 0,5ο C, για τα επόμενα 10 λεπτά να μην ενεργοποιείται ξανά ο λέβητας. Αντίθετα αν ο PiD θερμοστάτης αντιληφθεί ότι ενώ σταματά τη λειτουργία του λέβητα στους 22ο C, ο χώρος μας εξακολουθεί και ανεβάζει θερμοκρασία μέχρι τους 23ο C (λόγω αδράνειας των σωμάτων ή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή των μονώσεων του κτιρίου), τότε ο θερμοστάτης θα διακόψει την λειτουργία του λέβητα όχι στους 22ο C αλλά στους 21ο C, ώστε να αποφευχθεί η «υπερθέρμανση» του χώρου μας.
Με την τοποθέτηση ενός θερμοστάτη χώρου με PiD λειτουργία επιτυγχάνονται τέλειες συνθήκες άνεσης στον χώρο μας, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του χώρου και εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα ενέργειας από τον ακριβή έλεγχο που πραγματοποιεί ο θερμοστάτης στην λειτουργία του συστήματός μας. Διαθέτουν ψηφιακή οθόνη και υπάρχουν μοντέλα που έχουν επιπλέον πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου

Με τους ηλεκτρονικούς προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες για τον χώρο μας, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή και τις εβδομάδας. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε ότι στο διάστημα από 07.00 π.μ έως 08.00 π.μ ρυθμίζουμε επιθυμητή θερμοκρασία 22ο C, από 08.00 π.μ έως 02.00 μ.μ ρυθμίζουμε επιθυμητή θερμοκρασία 19ο C και έτσι διαμορφώνουμε την λειτουργία του συστήματός μας με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου ανά τις χρονικές περιόδους της ημέρας. Στην περίπτωση των εβδομαδιαίων προγραμματιζόμενων θερμοστατών μπορούμε επίσης να ορίζουμε τα παραπάνω για κάθε ημέρα της εβδομάδας με τα ίδια ή διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα. Οι προγραμματιζόμενοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου διαθέτουν ψηφιακή οθόνη επιτυγχάνοντας ευκρινή έλεγχο του προγραμματισμού και της λειτουργίας τους και υπάρχουν μοντέλα που έχουν επιπλέον πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Ασύρματοι θερμοστάτες χώρου

Σε αντίθεση με τους περισσότερο διαδεδομένους ενσύρματους θερμοστάτες χώρου, δηλαδή αυτούς που στην θέση τοποθέτησή τους απαιτούνται τα αντίστοιχα καλώδια για την παροχή ρεύματος του θερμοστάτη και τη μεταφορά της εντολής ενεργοποίησης από τον θερμοστάτη στην συσκευή ή στο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, οι ασύρματοι θερμοστάτες χώρου δεν απαιτούν (στην θέση τοποθέτησή τους) τα αντίστοιχα καλώδια.
Ουσιαστικά στην συσκευασία ενός ασύρματου θερμοστάτης χώρου περιλαμβάνεται ο θερμοστάτης και επίσης μία άλλη συσκευή (ονομαζόμενη ως «βάση») που αποτελεί τον πομπό – δέκτη επικοινωνίας με τον θερμοστάτη. Ο πομπός – δέκτης (βάση) είναι αυτός που θα συνδεθεί με τις καλωδιώσεις ενώ ο θερμοστάτης επικοινωνεί ασύρματα με την βάση μεταφέροντάς της τις εντολές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος.
Η εμβέλεια επικοινωνίας της βάσης με τον θερμοστάτη μπορεί να είναι έως και 100 μέτρα, ανάλογα πάντα με τους τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές που μεσολαβούν ανάμεσα στην βάση και τον θερμοστάτη και τις οδηγίες πάντα του κάθε κατασκευαστή.

Ο ασύρματος θερμοστάτης χώρου αποτελεί τέλεια επιλογή όπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες καλωδιώσεις στο σημείο που κρίνεται ιδανικό για την τοποθέτηση του θερμοστάτη ή ακόμα και όταν η τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων σε μια υφιστάμενη κατασκευή μπορεί να είναι αντιαισθητική ή και αρκετά δαπανηρή.
Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε την βάση στο σημείο που υπάρχουν οι καλωδιώσεις αλλά το σημείο αυτό δεν είναι το ιδανικό για την τοποθέτηση του θερμοστάτη (π.χ μπορεί να τοποθετήθηκε κοντά κάποιο τζάκι, ή ο χώρος αυτός να μην αποτελεί πλέον θερμαινόμενο χώρο κλπ) και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε τον θερμοστάτη σε απομακρυσμένο σημείο το οποίο είναι ιδανικό για την λειτουργία του.
Επίσης στην περίπτωση που η τοποθέτηση καλωδίων σε ένα υφιστάμενο σπίτι μπορεί να είναι αντιαισθητική ή δαπανηρή, τότε μπορεί να τοποθετηθεί η βάση ακόμα και στο λεβητοστάσιο και ο θερμοστάτης χώρου να τοποθετηθεί σε ένα ιδανικό σημείο εντός του σπιτιού.
Οι ασύρματοι θερμοστάτες χώρου είναι ηλεκτρονικοί, συνήθως με ψηφιακή οθόνη και υπάρχουν σε μοντέλα με ημερήσιο ή και εβδομαδιαίο προγραμματισμό λειτουργίας, με ή χωρίς πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας του boiler.

Θερμοστάτες Wi-Fi

Ο θερμοστάτης χώρου Wi-Fi αποτελεί την απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις απομακρυσμένου ελέγχου των συσκευών ή συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία συνδέεται ασύρματα με τον repeater που περιλαμβάνεται στην συσκευασία και ο ποίος αντίστοιχα συνδέεται ενσύρματα με το router του σπιτιού μας. Η απόσταση του θερμοστάτη με τον repeater ο οποίος θα βρίσκεται κοντά στο router, μπορεί να είναι αρκετές δεκάδες μέτρα, αναλόγως τα δομικά εμπόδια που μεσολαβούν (τοίχοι, οροφές δάπεδα) και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια με την εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής, στον υπολογιστή, στο tablet ή και στο κινητό μας, αποκτάμε τον πλήρη έλεγχο του θερμοστάτη και κατ’ επέκταση του συστήματος θέρμανσης ή ψύξης του κτιρίου μας. Χρονικός προγραμματισμός, διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες, έλεγχος λειτουργίας του ζεστού νερού χρήσης, εκκίνηση ή απενεργοποίηση του συστήματος, κατανάλωση ενέργειας, ενημέρωση βλαβών, είναι μερικές από τις απομακρυσμένες δυνατότητας ελέγχου που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας μέσω ενός θερμοστάτη Wi-Fi.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο

Μεταφερθείτε στο e-shop

Θέση τοποθέτησης του θερμοστάτη χώρου

Το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο θερμοστάτης χώρου είναι πολύ σημαντικό, μιας και θα αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία όλου του σπιτιού. Έτσι η τοποθέτησή του κοντά σε θερμαντικά σώματα, ή στο τζάκι, σε εστίες μαγειρέματος και γενικότερα σε πηγές θερμότητας, είναι απαγορευτική. Εξίσου απαγορευτική είναι η τοποθέτησή του κοντά σε σημεία απωλειών θερμότητας, όπως πόρτες και παράθυρα που ανοιγοκλείνουν αρκετές φορές την ημέρα, κρύοι τοίχοι κλπ.
Αν ο θερμοστάτης τοποθετηθεί σε ένα κρύο μέρος του σπιτιού τα υπόλοιπα δωμάτια θα υπερθερμαίνονται και θα έχουμε επίσης μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Αντίθετα αν ο θερμοστάτης χώρου τοποθετηθεί σε ένα ζεστό μέρος του σπιτιού, τα υπόλοιπα δωμάτια θα είναι συνεχώς κρύα με αποτέλεσμα δυσμενείς συνθήκες άνεσης στο σπίτι μας.
Το μέσο ύψος τοποθέτησης από τα δάπεδο είναι περίπου 1,50μ και πέρα από τα παραπάνω ο θερμοστάτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που να είναι εύχρηστη και ευανάγνωστη η πρόσβαση σε αυτόν.

Η εταιρία Η/Μ ΕΡΓΑ – ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής θερμοστατών χώρου και συστημάτων αυτοματισμού, όπως Honeywell, Siemens, Baxi, προτείνει και διαθέτει θερμοστάτες χώρου σε όλους τους τύπους με γνώμονα την εξυπηρέτηση της οικονομικής επιθυμίας του πελάτη αλλά και τη συμβουλή της εταιρίας μας για καλύτερες συνθήκες άνεσης και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της λειτουργίας του θερμοστάτη χώρου.

Δείτε το εμπορικό φυλλάδιο με τους θερμοστάτες χώρου

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή