Αντλίες Θερμότητας

Για οικιακές, επαγγελματικές και ξενοδοχειακές λύσεις.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μια μηχανή που έχει την ικανότητα να αντλεί ποσά θερμότητας από ένα «περιβάλλον» και να τα μεταφέρει σε ένα άλλο.

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας τον χειμώνα

Στη διάρκεια του χειμώνα κατά την λειτουργία της αντλίας θερμότητας γίνεται άντληση θερμότητας από το περιβάλλον. Το ψυκτικό υγρό εκτονώνεται και ψύχεται στο εξωτερικό στοιχείο του μηχανήματος κερδίζοντας θερμότητα από το ψυχρό, χειμωνιάτικο περιβάλλον. Η επεξεργασία αύξησης της θερμοκρασίας της θερμότητας που έχει αντληθεί, διοχετεύεται (με τη βοήθεια ενδοδαπέδιου συστήματος, τερματικών μονάδων αέρα – νερού (fan coil units), θερμαντικών σωμάτων νερού, στους εσωτερικούς χώρους π.χ μιας κατοικίας και γενικότερα του κτιρίου.

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας το καλοκαίρι

Αντίθετα, το καλοκαίρι η άντληση θερμότητας γίνεται από τους εσωτερικούς χώρους π.χ της κατοικίας και απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη) της κατοικίας και γενικότερα του κτιρίου.

Τεχνολογία Αιχμής

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο. Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση των μηχανικών τους μερών. Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε πως, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται 25% ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το παίρνουν από το περιβάλλον
Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5 έως 5 ανάλογα την τεχνολογία του μηχανήματος. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, η μονάδα αποδίδει 2,5 kWh – 5 kWh θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης).

Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, με τη χρήση τεχνολογίας inverter

Η τεχνολογία inverter επιτρέπει στην αντλία να μεταβάλλει την απόδοσή της, διατηρώντας σταθερή ονομαστική ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Επιπλέον με τη χρήση inverter εξασφαλίζεται αθόρυβη λειτουργία των αντλιών θερμότητας ακόμα και στη μέγιστη ισχύ τους.
Επιλογή αντλίας θερμότητας με βάση την ανώτερη θερμοκρασία προσαγωγής νερού που μπορεί να παράγει.
Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

Χαμηλών θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 50 έως 55 oC. Επιλέγονται συνήθως στην περίπτωση που η εφαρμογή περιλαμβάνει ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμό ή τερματικές μονάδες αέρος – νερού (fan coil units) για θέρμανση ή και ψύξη. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι.

Μέσων θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 60 έως 65 oC. Επιλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις καθώς επίσης και όταν το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει θερμαντικά σώματα νερού εφόσον οι συνθήκες της εφαρμογής το επιτρέπουν, δηλαδή η απόδοση των θερμαντικών σωμάτων είναι ικανή για τις παραπάνω θερμοκρασίες προσαγωγής νερού, όταν τα δίκτυα σωληνώσεων των θερμαντικών σωμάτων είναι επίσης ικανά, δηλαδή δεν έχουμε πολλά θερμαντικά σώματα στον ίδιο κλάδο (μονοσωλήνιο σύστημα) και ιδανικά αν υπάρχει εφεδρική πηγή θέρμανσης (π.χ λέβητας πετρελαίου ή αερίου) για να συνεργαστεί η αντλία θερμότητας σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι. Τέλος οι αντλίες θερμότητας μέσων θερμοκρασιών μπορούν να εγκατασταθούν σε οικιακές, επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές ειδικά και μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Υψηλών θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 70 έως 80 oC. Επιλέγονται στις περιπτώσεις που πρέπει να επιτύχουμε θέρμανση του κτιρίου αποκλειστικά με υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής νερού προς τα θερμαντικά σώματα και επίσης όταν δεν διαθέτουμε ή θέλουμε να καταργήσουμε τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι. Σημειώνουμε ότι οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών είναι μηχανήματα που εφαρμόζονται μόνο για θέρμανση καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη. Επίσης οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών μπορούν να εγκατασταθούν σε επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές ειδικά και μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Επιλογή αντλίας θερμότητας με βάση την κατασκευή της.

Οι αντλίες θερμότητας διακρίνονται επίσης σε διαιρούμενες (split) ή ενιαίας κατασκευής (monoblock).

Οι διαιρούμενες αντλίες θερμότητας (split) αποτελούνται από δύο τμήματα (συσκευές), την εξωτερική μονάδα η οποία περιλαμβάνει τον συμπιεστή, το στοιχείο, τον ανεμιστήρα κλπ και τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και από την εσωτερική μονάδα η οποία περιλαμβάνει τον εναλλάκτη ψυκτικού μέσου – νερού, σε κάποιες περιπτώσεις τις βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις για την υποβοήθηση της θέρμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις τον κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής. Η εσωτερική με την εξωτερική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις και τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και η απόσταση της μίας από την άλλη εξαρτάται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι διαιρούμενες αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι χαμηλών, μέσων ή και υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης υπάρχουν μοντέλα διαφόρων εταιριών που ενσωματώνουν στην εσωτερική – υδραυλική μονάδα και το δοχείο (boiler) παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Οι αντλίες θερμότητας ενιαίας κατασκευής (monoblock) περιλαμβάνουν τα ψυκτικά και υδραυλικά εξαρτήματα τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας μιας αντίστοιχης διαιρούμενης (split) αντλίας θερμότητας, σε μία μονάδα η οποία τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου. Οι monoblock αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι χαμηλών, μέσων ή και υψηλών θερμοκρασιών (συνήθως σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές και όχι τόσο σε οικιακές εφαρμογές θέρμανσης).
Η επιλογή αν μια αντλία θερμότητας θα είναι διαιρούμενη ή monoblock σίγουρα έχει να κάνει με την χωροθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (λεβητοστάσιο, αποστάσεις κλπ), με το κόστος εφαρμογής (δηλαδή αν το λεβητοστάσιο που θα περιλαμβάνει το boiler ζεστού νερού χρήσης και τα επιμέρους υδραυλικά δίκτυα θέρμανσης ή και ψύξης του κτιρίου, π.χ σωληνώσεις, συλλέκτες, δευτερεύοντες κυκλοφορητές κλπ, είναι μακριά από τη θέση τοποθέτησης της αντλίας θερμότητας, μπορεί να είναι προτιμότερη η εφαρμογή μιας διαιρούμενης αντλίας από την περίπτωση της monoblock).
Σίγουρα όμως οι monoblock αντλίες θερμότητας επειδή δεν απαιτούν ψυκτική εγκατάσταση, στις περιπτώσεις που ενδείκνυται η εφαρμογή τους, έχουν χαμηλότερο κόστος και γρηγορότερο χρόνο εγκατάστασης.

Αέρος – νερού, Γεωθερμικές, Υβριδικές.

Υβριδικές

Υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι αυτές που συνδυάζουν δύο πηγές θερμότητες σε ένα μηχάνημα δηλαδή μια αντλία θερμότητας αέρος – νερού και συνήθως έναν λέβητα αερίου – υγραερίου στην ίδια συσκευή. Σκοπός τους είναι, σε λειτουργία θέρμανσης να δουλεύει η αντλία θερμότητας μέχρι κάποια θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, η ταυτόχρονη λειτουργία της αντλίας θερμότητας και του λέβητα όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι αρκετά χαμηλή και μόνο η λειτουργία του λέβητα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ακόμα πιο χαμηλή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό απόδοσης και μεγαλύτερη οικονομία ειδικά όταν οι εφαρμογές γίνονται σε τόπους με ιδιαίτερα ψυχρά κλίματα. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας έχουν επίσης τη δυνατότητα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού για τις ανάγκες του κτιρίου μας μέσω του εναλλάκτη του λέβητα αερίου – υγραερίου που διαθέτουν. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι συνήθως διαιρούμενα συστήματα (split) και ενσωματώνουν τον λέβητα αερίου στην εσωτερική υδραυλική μονάδα. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι συστήματα παραγωγής ψύξης και θέρμανσης και τα μοντέλα που συναντώνται στην αγορά είναι σχετικά χαμηλής ψυκτικής ικανότητας ενώ η θερμική ισχύς τους είναι αντίστοιχα χαμηλής ικανότητας με την χρήση μόνο της αντλίας θερμότητας. Αποτελούν όμως τέλεια επιλογή σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών σε σχετικά μικρές κατοικίες ακόμα και εξοχικές που μπορεί να περιλαμβάνουν ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα νερού ή/και τερματικές μονάδες αέρος – νερού (fan coil units)και έχουν μικρές απαιτήσεις σε θερμική και ψυκτική ισχύς.

Αέρος – Νερού

Αέρος – νερού είναι οι αντλίες θερμότητας που εναλλάσσουν την θερμοκρασία τους με τον αέρα του περιβάλλοντος και το παραγόμενο έργο τους το μεταδίδουν στο νερό της εγκατάστασης μέσω ενός εναλλάκτη ψυκτικού μέσου – νερού, με αποτέλεσμα την θέρμανση ή και ψύξη του νερού. Αποτελούν τις ευρύτερα διαδεδομένες αντλίες σε ότι αφορά την εφαρμογή τους και το αρχικό κόστος κτίσης του μηχανήματος αλλά και συστήματος.

Γεωθερμικές

Αντίθετα οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εναλλάσσουν τη θερμοκρασία τους όχι με τον αέρα του περιβάλλοντος αλλά με το νερό και για την λειτουργία τους απαιτούνται σωληνώσεις που τοποθετούνται εντός του εδάφους ή διάνοιξη γεωτρήσεων και πηγαδιών. Χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τις αέρος – νερού αλλά έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

Σχεδιασμός & Χρήση

Ο σωστός σχεδιασμός και λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας βασίζονται στα παρακάτω:

 • Χαμηλές θερμοκρασίες νερού (κάτω των 65°C) σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες των 70-90°C που λειτουργούσαν τα παλαιότερα συστήματα.
 • Συνεχόμενη και όχι διακοπτόμενη λειτουργία του συστήματος. Διατηρούμε τη θερμοκρασία του κτιρίου σε συγκεκριμένα θερμοκρασιακά επίπεδα.
 • Δεν εγκαθιστούμε μεγαλύτερα μηχανήματα από τα απαραίτητα
 • Εγκαθιστούμε ηλεκτρονικούς θερμοστάτες με χρονοπρόγραμμα, με μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές τους.
 • Εγκαθιστούμε θερμοστατικές κεφαλές στην περίπτωση που η εγκατάσταση μας περιλαμβάνει θερμαντικά σώματα.
 • Προγραμματίζουμε σωστά την λειτουργία της αντλίας θερμότητας και επιλέγουμε την εφαρμογή και χρήση της αντιστάθμισης του μηχανήματος.
 • Τόσο στις περιπτώσεις νέας κατασκευής κτιρίου όσο και σε υφιστάμενο όπου θα τοποθετηθούν ή υπάρχουν θερμαντικά σώματα νερού μελετάμε σωστά τις αποδόσεις των θερμαντικών σωμάτων με βάση τη θερμοκρασία προσαγωγής της αντλίας θερμότητας και τις θερμικές ανάγκες του κτιρίου και ελέγχουμε τα δίκτυα σωληνώσεων των θερμαντικών σωμάτων (μονοσωλήνια, δισωλήνια) ώστε να επιλέξουμε σωστά την κατάλληλη αντλία θερμότητας (ισχύς μηχανήματος, υψηλών ή μέσων θερμοκρασιών κλπ).
 • Εκμεταλλευόμαστε επίσης (ειδικά σε περιπτώσεις νέων κατασκευών κτιρίων) τις δυνατότητες των αντλιών θερμότητας χρησιμοποιώντας τες όχι μόνο για θέρμανση αλλά και για ψύξη. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραματικά ο χρόνος απόσβεσης και διατηρούμε το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
 • Σε υπάρχουσες κατοικίες, που έχουν ήδη εγκατασταθεί λέβητες αερίου ή πετρελαίου, η αντλία θερμότητας, μπορεί να συνδυαστεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, και να καλύψει με βελτιστοποιημένο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο λέβητας μπορεί και να χρησιμοποιείται μόνο ως ενισχυτική-δευτερεύουσα πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών τον χειμώνα. Η εφαρμογή αυτή σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης και άρα μεγαλύτερη οικονομία από την επιλογή εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών.

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

 1. Xαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
 2. Δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος λεβητοστασίου, δεξαμενής πετρελαίου ή αγωγός Φ.Α. και καπναγωγός
 3. Δεν λειτουργεί με εύφλεκτα καύσιμα οπότε & δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα ασφάλειας
 4. Δεν προπληρώνετε για τα έξοδα λειτουργίας και δεν δεσμεύετε χρήματα από τον οικογενειακό ή επαγγελματικό σας προϋπολογισμό
 5. Δυνατότητα ψύξης-θέρμανσης με την ίδια συσκευή (υπό προϋποθέσεις)

Πώς θα επιλέξω την κατάλληλη αντλία θερμότητας και πώς θα πετύχω άνεση και εξοικονόμηση του συστήματος;

Σωστή μελέτη εφαρμογής.

Τα μοντέλα των αντλιών θερμότητας με βάση την απόδοση τους π.χ σε θέρμανση θα παρατηρήσετε ότι αλλάζουν κάθε 2,0kw περίπου (π.χ 11kw, 14kw, 16kw). Δηλαδή αν επιλέγαμε ένα λέβητα πετρελαίου για το σπίτι μας θα είχαμε λέβητες θερμικής απόδοσης 9.500 θερμίδες, 12.000 θερμίδες, 14.000 θερμίδες κλπ κάτι που δεν υπάρχει. Ενώ δηλαδή μέχρι και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ένας τεχνικός π.χ υδραυλικός, μας πρότεινε για ένα σπίτι 120m2 έναν λέβητα πετρελαίου ίσως και 40.000 θερμίδες, αντιθέτως η αντλία θερμότητας πρέπει να επιλεγεί με εξειδικευμένη μελέτη ώστε να επιτύχουμε πραγματική οικονομία και σίγουρη απόδοση.

Τύπος μηχανήματος.

Υψηλών, μέσων ή χαμηλών θερμοκρασιών. Διαιρούμενη (split) ή monoblock.
Ειδικά σε περιπτώσεις μόνο θέρμανσης ενός κτιρίου που διαθέτει θερμαντικά σώματα νερού, πολλές φορές επιλέγονται κατευθείαν αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Άλλες φορές σωστά και άλλες φορές η επιλογή είναι λάθος. Κατά τη μελέτη επιλογής του μηχανήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θερμαντικά σώματα που διαθέτει στους αντίστοιχους χώρους το κτίριο, οι θερμικές απώλειες του κτιρίου, τα δίκτυα των θερμαντικών σωμάτων (μονοσωλήνια, δισωλήνια, πόσα σώματα μπορεί να υπάρχουν σε κάθε κλάδο σωληνώσεων) και αν υπάρχει εφεδρική πηγή θερμότητας (π.χ λέβητας πετρελαίου ή αερίου) με την οποία μπορεί να συνεργαστεί η αντλία θερμότητας σε χαμηλές θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Σε πάρα πολλές (ίσως στις περισσότερες) περιπτώσεις η επιλογή μιας αντλίας θερμότητας μέσων θερμοκρασιών είναι καταλληλότερη σε ότι αφορά την οικονομία λειτουργίας του συστήματος και το κόστος αγοράς της από μια αντλία υψηλών θερμοκρασιών. Σημειώνουμε επίσης πως πάντα πρέπει να ελέγχουμε αν οι αποδόσεις της αντλίας θερμότητας που θα επιλέξουμε είναι πιστοποιημένες από την Eurovent, ώστε να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι είναι πραγματικές.
Τι σημαίνει συνεργασία της αντλίας με τον λέβητα (π.χ πετρελαίου);
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα που τόσο η θερμική τους απόδοση (δηλαδή τα kw που αποδίδουν στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου μας) όσο και ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος τόσο χαμηλώνει η θερμική απόδοση του μηχανήματος και ο βαθμός απόδοσης αυτού. Ενώ λοιπόν για το κτίριο μας η επιλογή μιας αντλίας θερμότητας θερμικής ισχύος π.χ 14kw είναι τέλεια σε ότι αφορά την απόδοση και την οικονομία όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 3oC, παρατηρούμε ότι κάτω από αυτήν τη θερμοκρασία το μηχάνημα δεν αποδίδει ικανοποιητικά σε ότι αφορά τη θέρμανση του κτιρίου και γίνεται όλο και πιο ενεργοβόρα και αντιοικονομική η λειτουργία του. Άρα κατά τη μελέτη εφαρμογής του συστήματος μπορούμε να επιλέξουμε τη θέρμανση του κτιρίου μας μόνο με τη λειτουργία της αντλίας για θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από +3oC, ενώ πρέπει να προβλέψουμε την παράλληλη (ταυτόχρονη) λειτουργία της αντλίας θερμότητας με τον λέβητα για θερμοκρασίες περιβάλλοντος π.χ από -5 έως +3oC , ενώ αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους -5oC, μπορεί να χρειάζεται να απενεργοποιείται αυτόματα η αντλία θερμότητας και η θέρμανση να γίνεται μόνο από τον λέβητα. Επίσης σε περίπτωση βλάβης της αντλίας να ενεργοποιείτε αυτόματα ο λέβητας.

Ζεστό νερό χρήσης.

Σε περίπτωση που η αντλία θερμότητας θα παράγει και το ζεστό νερό χρήσης για το κτίριο μας σε συνεργασία με κάποιο θερμοδοχείο (boiler), παράλληλα με την θέρμανση ή και ψύξη του κτιρίου, θα πρέπει να επιλεγεί σωστά το αντίστοιχο θερμοδοχείο. Επίσης στην περίπτωση υφιστάμενης εγκατάστασης θα πρέπει να ελεγχθεί αν το θερμοδοχείο που διαθέτουμε είναι κατάλληλο για να συνεργαστεί με την αντλία θερμότητας που θα εγκαταστήσουμε.
Συγκεκριμένα, εφόσον η αντλία θερμότητας θα παράγει και το ζεστό νερό χρήσης για το κτίριο (κάτι το οποίο οπωσδήποτε συνίσταται διότι η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την αντλία θερμότητας είναι σημαντικά πιο οικονομική σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου ή και αερίου), θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για την οικονομικότερη και αρτιότερη τεχνικά λειτουργία του συστήματος, όταν η αντλία θερμότητας θα χρειάζεται να ζεσταίνει το boiler σταματά τη θέρμανση (ή ψύξη) του κτιρίου. Δηλαδή θα κάνει το ένα ή το άλλο. Ο τρόπος που προγραμματίζουμε μια αντλία θερμότητας να ελέγχει το ζεστό νερό χρήσης ειδικά στην περίπτωση μιας κατοικίας είναι συνήθως το βράδυ (π.χ 3.00 έως 4.00 π.μ) η αντλία θερμότητας να επιτυγχάνει υψηλή θερμοκρασίας αποθήκευσης (π.χ 58 oC) στο ζεστό νερό χρήσης (είτε απευθείας εφόσον έχουμε μηχάνημα υψηλών ή μέσων θερμοκρασιών ή με τη βοήθεια ηλεκτρικής αντιστάσεως στο θερμοδοχείο στη περίπτωση που έχουμε αντλία χαμηλών θερμοκρασιών) και στο υπόλοιπο της ημέρας να ελέγχει ανά κάποια χρονικά διαστήματα αν η θερμοκρασία του boiler είναι πάνω από π.χ 50 oC και αν όχι να σταματά τη θέρμανση (ή τη ψύξη) του κτιρίου και να παράγει ζεστό νερό χρήσης στο boiler. Επειδή ο παραπάνω έλεγχος και γενικότερα η θέρμανση του boiler από την αντλία θερμότητας θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα διότι δεν μπορούμε να διακόπτουμε τη θέρμανση του κτιρίου για π.χ μία ώρα (χωρίς να παραπονεθεί ο χρήστης του κτιρίου), πρέπει να επιλέξουμε θερμοδοχεία με εναλλάκτη μεγάλου μήκους (επιφανείας), κατάλληλης χωρητικότητας νερού για την εκάστοτε εφαρμογή και με μεγάλη προσοχή στη διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας του νερού μέσα στο boiler. Γι΄αυτό λοιπόν η επιλογή του κατάλληλου θερμοδοχείου (boiler) είναι επίσης πολύ σημαντική.
Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι τα boiler μικρής χωρητικότητας 80, 100, 120 λίτρα είναι ακατάλληλα για την παραπάνω εφαρμογή αφενός λόγω μικρής χωρητικότητας οπότε ο λέβητας θα αναγκάζεται να διακόπτει τη θέρμανση της κατοικίας σε τακτά χρονικά διαστήματα μόλις γίνεται χρήση του ζεστού νερού έστω από ένα άτομο και αφετέρου διότι συνήθως αυτά τα boiler δεν διαθέτουν ειδική θέση για την τοποθέτηση του αισθητηρίου θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης της αντλίας θερμότητας.

Πρέπει ακόμα να λάβουμε υπόψη μας ότι η ενσωμάτωση ενός boiler (που μπορεί να είναι και ένα boiler τριπλής ενέργειας ηλιακού θερμοσίφωνα) στο ίδιο κύκλωμα με τα θερμαντικά σώματα επιφέρει λειτουργικά προβλήματα στην εξοικονόμηση ενέργειας από την αντλία θερμότητας, διότι για την θέρμανση του boiler απαιτείτε υψηλή θερμοκρασία νερού από την αντλία οπότε στις περιπτώσεις εγκατάστασης αντλιών θερμότητας χαμηλών ή ακόμα και μεσαίων θερμοκρασιών είναι αδύνατη η θέρμανση του νερού χρήσης με ένα τέτοιο boiler ενώ ακόμα και στην περίπτωση που η εφαρμογή μας περιλαμβάνει αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών καταργείται αυτομάτως η λειτουργία αντιστάθμισης της αντλίας διότι σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω της αντιστάθμισης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, το νερό που παράγει η αντλία θερμότητας επαρκεί ακόμα και σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 60oC να ζεστάνει την κατοικία μας, δεν μπορεί όμως να ζεστάνει το boiler λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και έτσι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε την μονάδα σε υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνουμε την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που μας δίνει η αντιστάθμιση.

Σχεδιασμός συστήματος

Η εφαρμογή μας πέρα από την αντλία θερμότητας μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία με λέβητα πετρελαίου ή αερίου, με κάποιο υδραυλικό τζάκι – λέβητας, ηλιακούς συλλέκτες, θερμοδοχείο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ηλιακό θερμοσίφωνα κλπ. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να σχεδιαστεί άρτια τόσο η υδραυλική του εγκατάσταση όσο και ο αυτοματισμός του.

Βοηθητικά υλικά εγκατάστασης.

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή των υπολοίπων υλικών εγκατάστασης που θα χρειαστούμε για το σύστημα μας όπως π.χ η επιλογή αν χρειάζεται (ή όχι) δοχείο αδρανείας στην εγκατάστασή μας και πόσο λίτρα θα είναι αυτό, τυχόν δευτερεύοντες κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, τρίοδη βάνα με ηλεκτροκινητήρα, κατάλληλα φίλτρα νερού (υδροκυκλωνικά – μαγνητικά) για την προστασία της αντλίας θερμότητας, διαστασιολόγηση και επιλογή σωληνώσεων και λοιπού εξοπλισμού, σωστών μονώσεων των δικτύων θέρμανσης ή και ψύξης κλπ.

Σωστή ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του συστήματος.

Αφού έχουμε μελετήσει και επιλέξει την σωστή λύση και τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για το σύστημά μας, σειρά έχει η εγκατάστασή του η οποία πρέπει να είναι εξίσου άρτια και εξειδικευμένη για να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή στην άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας της εφαρμογής μας.

Προγραμματισμός της αντλίας θερμότητας και ρυθμίσεις λειτουργίας του συστήματος μας.

Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του συστήματος και αφού έγιναν οι απαραίτητες υδραυλικές, ψυκτικές και ηλεκτρολογικές δοκιμές, σειρά έχει ο προγραμματισμός της αντλίας θερμότητας και οι επιμέρους ρυθμίσεις του συστήματος μας. Μπορεί να έχουμε κάνει την αρτιότερη μελέτη για την εφαρμογή μας, να έχουμε επιλέξει τον καλύτερο εξοπλισμό, να έχουμε πραγματοποιήσει την καλύτερη εγκατάσταση, όμως δεν τελειώσαμε ακόμα. Ο σωστός προγραμματισμός της αντλίας θερμότητας και οι απαραίτητες ρυθμίσεις του επιμέρους εξοπλισμού του συστήματος μας, είναι μια εξίσου σημαντική διαδικασία. Λειτουργία αντιστάθμισης, προγραμματισμός ζεστού νερού χρήσης, υδραυλική εξισορρόπηση, ρύθμιση θερμοστατικών κεφαλών και χρονοπρογραμματισμός είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα λειτουργίας, άνεσης και εξοικονόμησης του συστήματος μας.

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός της αντλίας θερμότητας για την εφαρμογή σας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Πατήστε στα brands για τα διαθέσιμα συστήματα αντλιών θερμότητας ανά κατασκευαστή.