Αντλίες Θερμότητας

Για οικιακές, επαγγελματικές και ξενοδοχειακές λύσεις.

Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μια μηχανή που έχει την ικανότητα να αντλεί ποσά θερμότητας από ένα «περιβάλλον» και να τα μεταφέρει σε ένα άλλο.

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας τον χειμώνα

Στη διάρκεια του χειμώνα κατά την λειτουργία της αντλίας θερμότητας γίνεται άντληση θερμότητας από το περιβάλλον. Το ψυκτικό υγρό εκτονώνεται και ψύχεται στο εξωτερικό στοιχείο του μηχανήματος κερδίζοντας θερμότητα από το ψυχρό, χειμωνιάτικο περιβάλλον. Η επεξεργασία αύξησης της θερμοκρασίας της θερμότητας που έχει αντληθεί, διοχετεύεται (με τη βοήθεια ενδοδαπέδιου συστήματος, τερματικών μονάδων αέρα – νερού (fan coil units), θερμαντικών σωμάτων νερού, στους εσωτερικούς χώρους π.χ μιας κατοικίας και γενικότερα του κτιρίου.

Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας το καλοκαίρι

Αντίθετα, το καλοκαίρι η άντληση θερμότητας γίνεται από τους εσωτερικούς χώρους π.χ της κατοικίας και απορρίπτεται στο εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη) της κατοικίας και γενικότερα του κτιρίου.

Τεχνολογία Αιχμής

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο. Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση των μηχανικών τους μερών. Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε πως, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται 25% ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το παίρνουν από το περιβάλλον
Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5 έως 5 ανάλογα την τεχνολογία του μηχανήματος. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, η μονάδα αποδίδει 2,5 kWh – 5 kWh θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης).

Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, με τη χρήση τεχνολογίας inverter

Η τεχνολογία inverter επιτρέπει στην αντλία να μεταβάλλει την απόδοσή της, διατηρώντας σταθερή ονομαστική ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Επιπλέον με τη χρήση inverter εξασφαλίζεται αθόρυβη λειτουργία των αντλιών θερμότητας ακόμα και στη μέγιστη ισχύ τους.
Επιλογή αντλίας θερμότητας με βάση την ανώτερη θερμοκρασία προσαγωγής νερού που μπορεί να παράγει.
Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

Χαμηλών θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 50 έως 55 oC. Επιλέγονται συνήθως στην περίπτωση που η εφαρμογή περιλαμβάνει ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμό ή τερματικές μονάδες αέρος – νερού (fan coil units) για θέρμανση ή και ψύξη. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι.

Μέσων θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 60 έως 65 oC. Επιλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις καθώς επίσης και όταν το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει θερμαντικά σώματα νερού εφόσον οι συνθήκες της εφαρμογής το επιτρέπουν, δηλαδή η απόδοση των θερμαντικών σωμάτων είναι ικανή για τις παραπάνω θερμοκρασίες προσαγωγής νερού, όταν τα δίκτυα σωληνώσεων των θερμαντικών σωμάτων είναι επίσης ικανά, δηλαδή δεν έχουμε πολλά θερμαντικά σώματα στον ίδιο κλάδο (μονοσωλήνιο σύστημα) και ιδανικά αν υπάρχει εφεδρική πηγή θέρμανσης (π.χ λέβητας πετρελαίου ή αερίου) για να συνεργαστεί η αντλία θερμότητας σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι. Τέλος οι αντλίες θερμότητας μέσων θερμοκρασιών μπορούν να εγκατασταθούν σε οικιακές, επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές ειδικά και μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Υψηλών θερμοκρασιών

με μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 70 έως 80 oC. Επιλέγονται στις περιπτώσεις που πρέπει να επιτύχουμε θέρμανση του κτιρίου αποκλειστικά με υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής νερού προς τα θερμαντικά σώματα και επίσης όταν δεν διαθέτουμε ή θέλουμε να καταργήσουμε τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου. Επίσης σε συνεργασία με το κατάλληλο θερμοδοχείο (boiler) και των αντίστοιχων βοηθητικών υλικών εγκατάστασης (τρίοδη, αισθητήρια κλπ) μπορούν να παράξουν και το ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας χειμώνα και καλοκαίρι. Σημειώνουμε ότι οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών είναι μηχανήματα που εφαρμόζονται μόνο για θέρμανση καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη. Επίσης οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών μπορούν να εγκατασταθούν σε επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές ειδικά και μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Επιλογή αντλίας θερμότητας με βάση την κατασκευή της.

Οι αντλίες θερμότητας διακρίνονται επίσης σε διαιρούμενες (split) ή ενιαίας κατασκευής (monoblock).

Οι διαιρούμενες αντλίες θερμότητας (split) αποτελούνται από δύο τμήματα (συσκευές), την εξωτερική μονάδα η οποία περιλαμβάνει τον συμπιεστή, το στοιχείο, τον ανεμιστήρα κλπ και τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και από την εσωτερική μονάδα η οποία περιλαμβάνει τον εναλλάκτη ψυκτικού μέσου – νερού, σε κάποιες περιπτώσεις τις βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις για την υποβοήθηση της θέρμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις τον κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής. Η εσωτερική με την εξωτερική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις και τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και η απόσταση της μίας από την άλλη εξαρτάται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι διαιρούμενες αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι χαμηλών, μέσων ή και υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης υπάρχουν μοντέλα διαφόρων εταιριών που ενσωματώνουν στην εσωτερική – υδραυλική μονάδα και το δοχείο (boiler) παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Οι αντλίες θερμότητας ενιαίας κατασκευής (monoblock) περιλαμβάνουν τα ψυκτικά και υδραυλικά εξαρτήματα τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας μιας αντίστοιχης διαιρούμενης (split) αντλίας θερμότητας, σε μία μονάδα η οποία τοποθετείται εξωτερικά του κτιρίου. Οι monoblock αντλίες θερμότητας μπορεί να είναι χαμηλών, μέσων ή και υψηλών θερμοκρασιών (συνήθως σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε επαγγελματικές και ξενοδοχειακές εφαρμογές και όχι τόσο σε οικιακές εφαρμογές θέρμανσης).
Η επιλογή αν μια αντλία θερμότητας θα είναι διαιρούμενη ή monoblock σίγουρα έχει να κάνει με την χωροθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (λεβητοστάσιο, αποστάσεις κλπ), με το κόστος εφαρμογής (δηλαδή αν το λεβητοστάσιο που θα περιλαμβάνει το boiler ζεστού νερού χρήσης και τα επιμέρους υδραυλικά δίκτυα θέρμανσης ή και ψύξης του κτιρίου, π.χ σωληνώσεις, συλλέκτες, δευτερεύοντες κυκλοφορητές κλπ, είναι μακριά από τη θέση τοποθέτησης της αντλίας θερμότητας, μπορεί να είναι προτιμότερη η εφαρμογή μιας διαιρούμενης αντλίας από την περίπτωση της monoblock).
Σίγουρα όμως οι monoblock αντλίες θερμότητας επειδή δεν απαιτούν ψυκτική εγκατάσταση, στις περιπτώσεις που ενδείκνυται η εφαρμογή τους, έχουν χαμηλότερο κόστος και γρηγορότερο χρόνο εγκατάστασης.

Αέρος – νερού, Γεωθερμικές, Υβριδικές.

Υβριδικές

Υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι αυτές που συνδυάζουν δύο πηγές θερμότητες σε ένα μηχάνημα δηλαδή μια αντλία θερμότητας αέρος – νερού και συνήθως έναν λέβητα αερίου – υγραερίου στην ίδια συσκευή. Σκοπός τους είναι, σε λειτουργία θέρμανσης να δουλεύει η αντλία θερμότητας μέχρι κάποια θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, η ταυτόχρονη λειτουργία της αντλίας θερμότητας και του λέβητα όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι αρκετά χαμηλή και μόνο η λειτουργία του λέβητα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ακόμα πιο χαμηλή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό απόδοσης και μεγαλύτερη οικονομία ειδικά όταν οι εφαρμογές γίνονται σε τόπους με ιδιαίτερα ψυχρά κλίματα. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας έχουν επίσης τη δυνατότητα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού για τις ανάγκες του κτιρίου μας μέσω του εναλλάκτη του λέβητα αερίου – υγραερίου που διαθέτουν. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι συνήθως διαιρούμενα συστήματα (split) και ενσωματώνουν τον λέβητα αερίου στην εσωτερική υδραυλική μονάδα. Οι υβριδικές αντλίες θερμότητας είναι συστήματα παραγωγής ψύξης και θέρμανσης και τα μοντέλα που συναντώνται στην αγορά είναι σχετικά χαμηλής ψυκτικής ικανότητας ενώ η θερμική ισχύς τους είναι αντίστοιχα χαμηλής ικανότητας με την χρήση μόνο της αντλίας θερμότητας. Αποτελούν όμως τέλεια επιλογή σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών σε σχετικά μικρές κατοικίες ακόμα και εξοχικές που μπορεί να περιλαμβάνουν ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα νερού ή/και τερματικές μονάδες αέρος – νερού (fan coil units)και έχουν μικρές απαιτήσεις σε θερμική και ψυκτική ισχύς.

Αέρος – Νερού

Αέρος – νερού είναι οι αντλίες θερμότητας που εναλλάσσουν την θερμοκρασία τους με τον αέρα του περιβάλλοντος και το παραγόμενο έργο τους το μεταδίδουν στο νερό της εγκατάστασης μέσω ενός εναλλάκτη ψυκτικού μέσου – νερού, με αποτέλεσμα την θέρμανση ή και ψύξη του νερού. Αποτελούν τις ευρύτερα διαδεδομένες αντλίες σε ότι αφορά την εφαρμογή τους και το αρχικό κόστος κτίσης του μηχανήματος αλλά και συστήματος.

Γεωθερμικές

Αντίθετα οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας εναλλάσσουν τη θερμοκρασία τους όχι με τον αέρα του περιβάλλοντος αλλά με το νερό και για την λειτουργία τους απαιτούνται σωληνώσεις που τοποθετούνται εντός του εδάφους ή διάνοιξη γεωτρήσεων και πηγαδιών. Χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τις αέρος – νερού αλλά έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

Σχεδιασμός & Χρήση

Ο σωστός σχεδιασμός και λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας βασίζονται στα παρακάτω:

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

  1. Xαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
  2. Δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος λεβητοστασίου, δεξαμενής πετρελαίου ή αγωγός Φ.Α. και καπναγωγός
  3. Δεν λειτουργεί με εύφλεκτα καύσιμα οπότε & δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα ασφάλειας
  4. Δεν προπληρώνετε για τα έξοδα λειτουργίας και δεν δεσμεύετε χρήματα από τον οικογενειακό ή επαγγελματικό σας προϋπολογισμό
  5. Δυνατότητα ψύξης-θέρμανσης με την ίδια συσκευή (υπό προϋποθέσεις)

Πώς θα επιλέξω την κατάλληλη αντλία θερμότητας και πώς θα πετύχω άνεση και εξοικονόμηση του συστήματος;

Δωρεάν Μελέτη

Δωρεάν υπολογισμός της αντλίας θερμότητας για την εφαρμογή σας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Πατήστε στα brands για τα διαθέσιμα συστήματα αντλιών θερμότητας ανά κατασκευαστή.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή